BilimKoop Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi

BilimKoop, bilimin süreçlerini, dayanışma ve açık inovasyon kültürünün faydalarını temel alan emek ve doğa eksenli bir değer üretim ağıdır.

BilimKoop bir sosyal kooperatiftir. Yönetim kurulu üyelerine maaş ve huzur hakkı ödemez. Ortaklarına kâr payı dağıtmaz. Ortakların, ürettikleri değerleri katkıları ölçüsünde paylaştıkları, eşitlikçi bir organizasyondur.

Daha iyi bir gelecek için bilim ve işbirliği!

Bizler, her disiplinden, bilimsel araştırmacılar, mühendisler, tasarımcılar, akademisyenler ve akademi dışından bilim insanları, teknoloji geliştiricileri, ar-ge’ciler, proje yöneticileri, kurumsal hayatı terketmiş beyaz yakalı profesyoneller, işimizi daha iyi yapmak, yeni bir çalışma ve dayanışma kültürü inşa etmek, yeni bir değer ağı sistemi oluşturmak ve yeni bir “kooperatif modeli” yaratmak amacıyla, kadınlar, erkekler ve her yaştan gençler olarak bir araya geldik.

Kooperatifimiz, kolektif zekayı geliştirerek, yeni ve gelişen dünyadaki, hızlı değişikliklere aynı hızda adapte olan, bilgi ve deneyimleri ortaklaştıran, farklı disiplinlerden insanlarla, her probleme çok hızlı çözüm geliştiren, problemlerin çözümlerini ürüne ve yeni servislere dönüştüren, açıklık kültüründen beslenen, yenilikçi sosyal bir organizma olmak için çalışıyor.
Bilim, bizler için; araç, amaç ve yöntem olarak bir yol gösterici.

Bir kooperatif olarak, yaptığımız her işte, bilimin yüzlerce yılda geliştirdiği, işbirliği kültürü, iş yapış biçimleri, merak, dayanışma, ahlak, sabır, cesaret, eleştirellik, süreklilik, liyakat ve insanlık için çalışma gibi kültürel nosyonları ortak ilkeler olarak benimsiyoruz.
Daha iyi bir gelecek için bilim ve işbirliği.

Amaç ve İlkelerimiz

Dayanışma ekonomisini ve değer bazlı bir ekonomik modeli benimsiyor ve savunuyoruz.
Kolektif Zeka ve İşbirliğine İnanıyoruz

Katılıma izin vermek, teşvik etmek, fikir alışverişini ve iyi fikirlerin seçimini en üst düzeye çıkaran işbirliği yöntemlerini uygulamak.

Öğrenen Bir Organizmayız

Uyguladığımız sürekli mentorluk modeli ile, üyelerimizi, kolektif yeteneklerimizi, iş kalitemizi ve insani iletişimimizi geliştirmek

Ortak Değer ve İlkeleri Benimsiyoruz

Evrensel kooperatifçilik ilkelerini, tüm mevzuat, ulusal ve uluslararası etik kuralları en üst düzeyde uygulamak

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Savunuyoruz

Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği koruyarak ekosistemin dengesini bozmamak, onarmak ve geliştirmek.

Evrensel Kooperatifçilik İlkelerini Benimsiyoruz

Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) kuruluşunun 100.yılında (1995) Manchester kentinde yapılan genel kurul toplantısında gözden geçirilerek kabul edilen kooperatifçilik ilkeleri şunlardır:

1. Gönüllü ve herkese açık üyelik:

Kooperatifler; cinsel, sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden yararlanabilecek ve üyeliğin sorumluluklarını kabule razı olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır.

2. Üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim:

Kooperatifler; piyasa oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan üyelerince denetlenen demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci olarak hizmet eden erkekler ve kadınlar üyelere karşı sorumludur. Birim kooperatif kuruluşlarında üyeler eşit oy hakkına sahiptir (her üyeye bir oy hakkı). Diğer düzeydeki kooperatif kuruluşlarında ise oy hakkı demokratik bir yaklaşımla düzenlenir.

3. Üyelerin ekonomik katılımı:

Üyeler, kooperatiflerinin sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve bunu demokratik olarak yönetirler. Bu sermayenin en azından bir kısmı genellikle kooperatifin ortak mülkiyetidir.

Çoğunlukla üyeler, üyeliğin bir koşulu olarak taahhüt edildiği üzere (var ise) sermaye üzerinden kısıtlı miktarda gelir elde ederler. Üyeler gelir fazlasını, muhtemelen “en azından bir kısmı taksim olunamaz kaynaklar” oluşturma yoluyla kooperatiflerini geliştirme, kooperatifle yapmış oldukları işlemlerle orantılı olarak üyelerine kar sağlama ve üyelerce onaylanan diğer faaliyetlere destek olma gibi amaçların biri ya da tamamı için ayırırlar.

4. Özerklik ve bağımsızlık:

Kooperatifler özerk, kendi kendine yeten ve üyelerince yönetilen kuruluşlardır. Kooperatifler, hükümetler dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla bir anlaşmaya girmeleri ya da dış kaynaklar yoluyla sermayelerini artırmaları durumunda, bunu kooperatiflerin özerkliğini sürdürecek ve üyelerinin demokratik yönetimini koruyacak şekilde gerçekleştirirler.

5. Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme:

Kooperatifler, üyelerine, seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim imkanı sağlar. Kooperatifler genel kamuoyunu — özellikle de gençleri ve kamuoyunu oluşturanları — işbirliğinin şekli ve yararları konusunda bilgilendirirler.

6. Kooperatifler arasında işbirliği:

Kooperatifler, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak üyelerine daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini güçlendirir.

7. Topluma karşı sorumlu olma:

Kooperatifler, üyelerince onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için çalışırlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. BilimKoop olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını savunuyoruz.